Serock  

 

 

 

 

 

 

PARTNER:

 

29 listopada 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock

II KONFERENCJA
„OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

 1. Oświetlenie ulic i dróg
  - efektywne rozwiązania
 2. Zmiany w prawie energetycznym
  – Samorząd gospodarzem oświetlenia

 

PROGRAM

10.00-10.05

Sylwester Sokolnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
– Powitanie, otwarcie konferencji

10.05-10.10

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP, Sekretarz KWRiST, Przewodniczący
                             Komitetu Sterującego EAS
– Otwarcie i prowadzenie konferencji

10.10-10.15

Grzegorz Urban, Prezes Twigger, koordynatora projektów EAS/IPES
– Przedstawienie założeń projektu

Część I: Oświetlenie ulic i dróg
- efektywne rozwiązania

10.15-10.45

Uwarunkowania w realizowanych rozwiązaniach w zakresie projektowania oświetlenia ulic i dróg.
Dr Dariusz Czyżewski, Politechnika Warszawska

10.45-11.25

Źródła i oprawy wyładowcze oraz LED; wady i zalety
(dobór źródeł światła/dobór opraw oświetleniowych/systemy sterowania oświetleniem/koszty energii elektrycznej -moc bierna)
Dr Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska,
                                 Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Moderator panelu
Tomasz Matkowski, Prezes Disano Technolight
Jarosław Strojecki, Doradca Ab-Micro

11.25-12.00

Finansowanie inwestycji oświetlenia ulic i dróg;
Marcin Tumanow, Przewodniczący Komisji FUE BCC, Ekspert ds. FU IPES
– Fundusze Unijne
Artur Dąbrowski, Prezes MFOŚiGW
– Finansowanie efektu ekologicznego
Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi, BGK
– Finansowanie bankowe

12.00-12.20

Stosowane rozwiązania
Stefan Tatarek, Prezes Eltast Sp. z o.o.

12.20-12.30

Zamknięcie i podsumowanie I części konferencji
Andrzej Porawski,
Dyrektor Biura ZMP, Sekretarz KWRiST, Przewodniczący
                              Komitetu Sterującego EAS

12.20-12.30

Zamknięcie i podsumowanie I części konferencji
Andrzej Porawski,
Dyrektor Biura ZMP, Sekretarz KWRiST, Przewodniczący
                                  Komitetu Sterującego EAS

12.30-13.00

– Przerwa kawowa

Część II: Zmiany w prawie energetycznym
– samorząd znowu gospodarzem oświetlenia
 

13.00-13.20

Wystąpienia wprowadzające
Andrzej Maciejewski, Poseł, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki

13.20-15.20

Panel dyskusyjny
(Z uwzględnieniem pytań od Internautów)
Waldy Dzikowski, Poseł, Podkomisja ds. Finansów Samorządowych
– Moderator
Sylwester Sokolnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP. Sekretarz KWRiST 
Andrzej Pietrasik, Burmistrz Płońska
Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska

15.20-15.30

Zamknięcie i podsumowanie konferencji
Andrzej Porawski,
Dyrektor Biura ZMP, Sekretarz KWRiST, Przewodniczący
                             Komitetu Sterującego EAS

 


Projekt z poprawkami

USTAWA

z dnia … 2016 r.

o zmiany ustawy – Prawo energetyczne

 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.[1]) wprowadza się następujące zmiany:

 • w art. 3:
  1. po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) punkt świetlny – urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcenia światła wysyłanego przez źródło światła wraz z tym źródłem oraz elementami niezbędnymi do mocowania, ochrony oraz przyłączania źródła światła do zasilającej sieci elektroenergetycznej, a w przypadku gdy łącząca z siecią     elektroenergetyczną instalacja zasilająca  służy wyłącznie do zasilania oświetlenia drogowego także elementy tej instalacji obejmujące w szczególności kable, słupy i niezbędne inne urządzenia;”;

 1. pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich wykonania i utrzymania;”;

 

 • w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest umożliwić gminie nieodpłatnie wykorzystywanie elementów sieci elektroenergetycznej, stanowiących część infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej, będących własnością tego przedsiębiorstwa, do mocowania punktów świetlnych oraz dostęp do nich w zakresie niezbędnym w celu ich utrzymania.

 1. Nowo wykonane Punkty świetlne, o których mowa w ust. 5, stanowią własność podmiotu na koszt którego zostały zrealizowane.”.

 

Art. 2. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek gminy na terenie której zlokalizowane są punkty świetlne, przenosi na rzecz tej gminy własność punktów świetlnych, które zostały uprzednio nieodpłatnie przekazane przez gminę na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego, za zwrotem różnicy pomiędzy wartością punktów świetlnych z momentu dnia ich przejęcia przez przedsiębiorstwo, a wartością tych punktów na moment dzień przekazywania gminie.

 1. Punkty świetlne niewymienione w ust. 1, stanowiące własność przedsiębiorstwa energetycznego, przenosi się na rzecz gminy na terenie której są one zlokalizowane, w terminie, o którym mowa w ust. 1, za zapłatą rzeczywistej wartości tych punktów ustaloną na dzień przeniesienia ich własności na rzecz gminy.

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662, z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, poz. 831 i poz. 925.