Prowadzenie – Marek Goleń – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych.

 

Opis:

Ustawa wymaga od gmin wybrania jednej z czterech metod naliczania opłaty za zagospodarowanie opadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawek opłat (nie tylko dla nieruchomości zamieszkałych lecz również dla niezamieszkałych w wypadku fakultatywnego rozszerzenia władztwa gminy nad odpadami). Warsztaty mają na celu przybliżenie wad i zalet każdej z metod naliczania opłat z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej oraz efektywności fiskalnej. Ponadto ustawa nakazuje ustalanie stawek opłat metodą kosztową oraz obliguje do ich różnicowania ze względu na segregowanie oraz sezonowe wytwarzanie. Drugim głównym celem warsztatów jest omówienie metod kalkulowania wysokości opłat, które pozwolą gminom nie tylko spełnić kryteria ustawowe, lecz także pozwolą na efektywne pozyskanie środków na pokrycie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów.