Mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z Pakietu Edukacyjnego – „Zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 roku”. Dzięki niemu uzyskają państwo najnowszą wiedzę z zakresu przeprowadzania zamówień publicznych.

 

Najbliższy termin przeprowadzania szkoleń

Szkolenie odbędzie się w dniach 8 i 9 marca;

9.30   – 11.00 (1 sesja webinaryjna)
11.00 – 11.15 ( przerwa)
11.15 – 12.45 (2 sesja webinaryjna)

 

Co wchodzi w skład pakietu

 • 8 godzin szkoleń webinaryjnych (6 zegarowych) podzielonych na 2 dni sesji (dwie 90 minutowe sesje z 15 minutową przerwą każdego dnia), z możliwością zadawania pytań prowadzącemu podczas ich trwania
 • Możliwość wielokrotnego odtwarzania nagrań z webinarium po ich zakończeniu
 • Forum dyskusyjne – konwersatorium, na którym prowadzący będzie odpowiadał na dodatkowe pytania
 • Dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych

 

Do kogo adresowany jest pakiet

Osób wykonujących, kontrolujących i nadzorujących postępowania o zamówienia publiczne, a także ubiegających się o ich uzyskanie wykonawców. Jest on dostosowany do potrzeb zarówno pracowników administracji publicznej, jak i przedsiębiorców współpracujących z JST

 

Jaki jest cel szkolenia

 • przedstawienie istotnych dla udzielania zamówień publicznych elementów procesu udzielania zamówienia;
 • poznanie wybranych aspektów stosowania zasad udzielania zamówień z zastosowaniem konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania podmiotów;
 • zapoznanie się zagrożeniami pojawiającymi się w postępowaniu po nowelizacji przepisów.;
 • nabycie praktycznej wiedzy o zasadach przygotowania i prowadzenia postępowania oraz uczestnictwa w postępowaniach o zamówienia publiczne

 

Korzyści z uczestnictwa:

1) zdobycie niezbędnej, nowej wiedzy potrzebnej przy udzielaniu zamówień i uczestniczeniu w postępowaniach,

2) uzyskanie informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie zamówień publicznych.

3) Pracownik nie musi rezygnować z całego dnia w celu odbycia szkolenia

4) Możliwość zadawania pytań ekspertowi po zakończeniu webinarium

 

Czego nauczą się uczestnicy

Oceniać prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących w prawie polskimi i europejskim zasad. Unikać błędów proceduralnych, a także błędów przy przygotowywaniu ofert. Identyfikować ich przyczyny; postrzegać systemowo zagadnienia związane z konkurencyjnym i przejrzystym udzielaniem zamówień publicznych oraz istotę zasad udzielania zamówień.

 

Ile kosztuje Pakiet Edukacyjny

Cena szkolenia wynosi 360 PLN, po 10% rabacie 324 PLN. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na dole strony.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Pakiecie Edukacyjnym

Dokumenty takie jak:

 • Formularz nabycia Pakietu Edukacyjnego,
 • Program szkolenia,
 • Regulamin

znajdują się na dole strony.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (22) 840 35 10 lub mailem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Program szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia (dominuje charakter wykładowy):

1. Zamówienia publiczne w świetle dyrektywy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94/65,) odnoszących się do nowelizowanych zagadnień

a) Zakres obowiązku stosowania dyrektywy

b) Nowe definicje i przesłanki stosowania Pzp;

c) Zasady udzielania zamówień publicznych w prawie polskim i prawie europejskim,

d) Nowe przesłanki wyłączeń udzielania zamówień spod przepisów Prawa zamówień publicznych.

2. Wejście w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych a przepisy przejściowe

3. Komisja przetargowa i zespół projektowy – funkcje i zadania

4. Centralny zamawiający i pomocnicze działania zakupowe

5. Dokonywanie i ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia.

a) Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

b) Dialog techniczny;

c) Dzielenie zamówienia na części.

6. Szacowanie wartości zamówienia

 

Drugi dzień szkolenia (wykład z praktycznym omówieniem dokumentów):

1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

2. Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych

3. Kwalifikacja i selekcja wykonawców po nowelizacji

a) Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji

b) Powoływanie się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich – wymagania i skutki prawne.

c) Zmiany w zakresie wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

e) Uprawnienie do zatrzymania wadium zgodnie z nowymi przepisami.

4. Zmiany w zakresie merytorycznej oceny ofert

a) Kryterium ceny po nowelizacji Ograniczenia możliwości stosowania kryterium cenowego.

b) Poza cenowe kryteria oceny ofert i ich wagi

c) Rażąco niska cena

d) Procedura weryfikacji ceny oferty i jej cele

e) Nowe regulacje dotyczące rażąco niskiej ceny

f) Odrzucenie oferty

5. Rozstrzygnięcie postępowania.

a) Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

b) Zaliczki i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

c) Umowa ramowa a umowa definitywna o zamówienie publiczne

d) Zakres umowy

e) Podwykonawcy

f) Zasady dokonywania zmiany umowy

g) Rozwiązanie umowy.

 

Wykładowca w trakcie zajęć korzysta z orzecznictwa TSUE, sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej.

Uczestnicy powinni być wyposażeni w ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

Prowadzący kurs


Prawnik

Mariusz Kuźma

 

Uczestnik prac nad obecną oraz poprzednimi nowelizacjami  ustawy o zamówieniach publicznych jak i Prawa Zamówień Publicznych.

 

Prawnik od 20 lat zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych, doradztwem prawnym, audytem, kontrolą i szkoleniami w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawa, audytu i kontroli, postępowaniami z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

W Ministerstwie Finansów przez 9 lat zajmował się tworzeniem i udoskonalaniem systemu zamówień publicznych w resorcie oraz centrali Ministerstwa, a także wykonywaniem, a następnie nadzorowaniem zamówień publicznych w MF.

 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów "LIBERTAS", Ekspert Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o.

 

18 lat doświadczenia w dokonywaniu analiz i sporządzaniem ekspertyz prawnych dla sądów, prokuratur, policji, a także występowanie w charakterze biegłych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w prowadzeniu zamówień publicznych.

 

Członek zespołu kontrolującego postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów SPOT Ministerstwa Finansów.

 

Jako Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nadzorował planowanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W Ministerstwie Sportu odpowiedzialny za zamówienia publiczne, przekazywanie i kontrolę dotacji celowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu.

 

Z upoważnienia Ministra Finansów wydawał postanowienia w zakresie wyrażenia zgody na stosowanie zamówień na zasadach szczególnych, a z ramienia Dyrektora Generalnego MF zatwierdzał dokumenty i podpisywałem umowy.

 

Autor licznych opracowań i artykułów z zakresu zamówień publicznych między innymi:

 • „Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność zamawiającego.” M. Kuźma, C. H. Beck, Warszawa 2015
 • „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji” – P. Granecki, M. Kuźma, A. Olszewska, TWIGGER Warszawa 2007
 • Oraz wiele innych

 

Autor szkoleń e-learningowych i szkoleń webinaryjnych z zakresu zamówień publicznych.

 

 

   

FORMULARZ NABYCIA PAKIETU EDUKACYJNEGO 

pdf, Rozmiar 401KB

 

   

Regulamin szkolenia

pdf, Rozmiar 260KB